Skip to main content

Club van 100

De “Club van 100” is als zelfstandige stichting gelieerd aan Fanfare Vriendenkring. Ze heeft als statutaire doelstelling “het financieel en anderszins ondersteunen van Fanfare Vriendenkring onder meer door het bijeenbrengen van financiële middelen ter voorziening in de kosten van opleiding, aanschaf van instrumenten en uniformering, en andere zaken die aan genoemde Fanfare ten dienste staan”.

De Club van 100 is opgericht in 1997. Aanvankelijk werd het bestuur gevormd door enkele bestuursleden van de Fanfare. In 2007 is een nieuw bestuur aangetreden dat geen banden had met Fanfare Vriendenkring. Tot voorzitter werd Huub van Mil benoemd, Els Jansen-Cruijsen trad aan als secretaris/penningmeester, en Geert-Jan Verstraaten, Will Hofmans en Martin Derks traden als overige bestuursleden toe tot het bestuur. Laatstgenoemde trad in 2018 af toen hij werd verkozen tot voorzitter van Fanfare Vriendenkring en is inmiddels opgevolgd door José Borghs. Het bestuur van de Club van 100 heeft als taak zoveel mogelijk particulieren en bedrijven als donateur te werven.

In 1997 bedroeg de bijdrage 100 gulden, vandaar de naam Club van 100. Sinds de komst van de euro is dit omgerekend naar 45,40 euro. Het bestuur heeft ervoor gekozen de bijdrage en de naam hetzelfde te laten. Donateurs ontvangen de “Vrolijke Noot”, het verenigingsblad van de Fanfare, en worden uitgenodigd het Tuintreffen (exclusief voor leden van de club van 100) te bezoeken. Tevens ontvangen zij jaarlijks twee gratis kaartjes voor het Kerstconcert. Voor bedrijven bestaat er naast deze voordelen ook nog de mogelijkheid een kleine advertentie in de Vrolijke Noot te plaatsen.

Minimaal eens per jaar bespreekt het bestuur van de Club van 100 met het Fanfarebestuur een voorstel voor ondersteuning van de (jeugd-)opleiding, instrumenten of andere zaken. De laatste jaren werd ruim 10.000 euro per jaar overgemaakt naar de Fanfare, waaruit blijkt hoe belangrijk en noodzakelijk de Club van 100 voor de Fanfare is.

De Club van 100 bestaat inmiddels uit ongeveer 280 leden en is al jaren groeiende. Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom. Je kunt je hiervoor aanmelden bij een van de bovengenoemde bestuursleden of contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..